Ubytovací řád

I.

 1. V areálu autocampu je možné v souladu s provozní dobou ubytovat občana, který se řádně přihlásí k pobytu a uhradí příslušné poplatky.
 2. Při přihlášení k pobytu předloží host občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti.
 3. Pokud bude občan užívat v areálu autocampu vlastní ubytovací zařízení, je povinen k pobytu přihlásit všechny uživatele tohoto zařízení.
 4. K ubytování je možno přijímat občany do výše kapacitních možností areálu dle jednotlivých ubytovacích zařízení.
 5. Pokud  je host přijat k ubytování, vydá provozovatel ubytovanému kartu s uvedenou dobou pobytu, v případě příjezdu vlastním motorovým vozidlem i parkovací kartu.
 6. Ztrátu nebo krádež vydaných karet nebo jiných dokladů k pobytu je nutné neprodleně ohlásit vedení autocampu.
 7. Na základě ubytovacích dokladů bude návštěvník umístěn dle pokynů provozovatele.
 8. Pokud je host kempu  ubytován ve stanu nebo karavanu, dostane při vjezdu kartu na jejich označení. Karta musí být viditelně umístněná. Při odjezdu je host povinen veškeré vydané karty vrátit na recepci autocampu.

II.

 1. V areálu autocampu jsou vytvořeny podmínky pro připojení vlastních ubytovacích zařízení na zdroj elektrické energie.
 2. Rozvodné sloupky slouží pouze k zapojení  drobných el. spotřebičů (rádio, televize, chladnička ) do celkového příkonu 1 000 W. Je přísně zakázána jakákoliv manipulace v rozvaděčích elektroinstalace. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu budou dány k úhradě uživateli el. přípojky.
 3. Uživatel vlastního ubytovacího zařízení, připojený na zdroj el. energie, nesmí připustit připojení dalších odběratelů ze svého zařízení. Ve vlastních zařízeních nesmí být používány z bezpečnostních důvodů el. vařiče, el. topná tělesa, remosky apod.
 4. Umísťovat vlastní ubytovací zařízení mimo vyhrazené prostory je zakázáno. Dále je zakázáno kopat kolem stanů odvodňovací stružky. Po opuštění prostoru musí být místo vyčištěno a uvedeno do původního stavu. V případě poškození místa (např. vyjeté koleje od auta apod.) je uživatel povinen uvést místo
 5. do původního stavu.
 6. Při ubytování v ubytovacím zařízení předá recepční po předložení smlouvy (příp. potvrzené objednávky) ubytovanému klíče od ubytovacího místa a vnitřní vybavení dle příslušného seznamu.,zároveň se vybírá VRATNÁ KAUCE 500,- Kč .Po dobu pobytu zodpovídá ubytovaný za předaný inventář.
 7. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny kpobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.
 8. Návštěvy, které mají zaplaceny poplatek za vstup do kempu, se mohou v areálu ATC Free Star zdržovat nejdéle do 23,00 hod. dle platnosti denní vstupenky, kterou jsou povinni se prokázat.
 9. 8.  Návštěvníci případného kulturního programu, kteří nejsou ubytováni
 10. v autocampu, jsou povinni opustit prostory autocampu neprodleně
 11. po ukončení  programu.
 12. Při změně ubytovaných osob v ubytovacím zařízení je k ubytování nutný souhlas majitele ubytovacího zařízení.

III.

Při opuštění autocampu a opětovném vstupu je každý návštěvník povinen prokázat se platným ubytovacím dokladem, u motorového vozidla parkovací kartou, která musí být uložena ve vozidle na viditelném místě. Na požádání je povinen každý návštěvník předložit občanský průkaz, popř. jiný průkaz totožnosti. Po ukončení pobytu předá ubytovaný ubytovací kapacitu ubytovateli. O předání ubytovatel vystaví potvrzení. Tímto dokladem se prokáže ubytovaný při opuštění autocampu na recepci (jde zejména o bungalovy a chatky). 

IV.

 1. Ubytovaní, kteří budou žádat prodloužení pobytu, nemají z provozních důvodů nárok na ubytování ve stejném zařízení.
 2. Ceny za ubytování a služby poskytované v Autocampu Free Star Strachotín se platí předem na celou dobu pobytu.
 3. Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací.

V.

 1. Užívání zařízení a pobyt v ATC Free Star není povolen osobám, které jsou postiženy infekčními chorobami.
 2. Všichni ubytovaní jsou povinni dbát o čistotu a pořádek, šetřit veřejné zařízení a dbát obecně platných bezpečnostních předpisů. Za škody způsobené občanem na majetku provozovatele nebo majetku spoluuživatelů odpovídá občan podle platných právních předpisů.
 3. Odpadky všeho druhu je ubytovaný povinen ukládat na vyhrazená místa a do předem určených nádob.
 4. V době od 23,00 hod. do 6,00 hod. platí v Autacampu Free Star noční klid. Noční služba provozovatele se zdržuje na  vrátnici.
 5. V areálu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní občany nadměrným křikem, hlučným zpěvem, zesilováním reprodukčního zařízení, bezdůvodným projížděním motorovými vozidly apod.
 6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 10-ti let v prostorách autocampu bez dozoru.
 7. Motorová vozidla, popřípadě i kola, mohou projíždět areálem autocampu pouze po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod. Návštěvníci musí jet nejvýše takovou rychlostí, aby nebyl zviřován prach na nezpevněných cestách, nebylo ohroženo okolí a rušen klid rekreantů. Bezdůvodné popojíždění a používání světelných a zvukových znamení není dovoleno. Rovněž není dovoleno svévolné ponechání motoru  v chodu.
 8. Rozdělávání ohně v areálu ATC je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.
 9. Mytí nádobí je dovoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.
 10. Autocamp neručí za ztrátu a odcizení osobních věcí všech ubytovaných hostů
 11. a denních návštěvníků.

VI.

Vstup do kempu se psy je povolen pouze za těchto podmínek:

 1. pes nesmí po kempu volně pobíhat, musí být na vodítku a opatřen náhubkem
 2. pes musí mít známku
 3. zákaz venčení psů v areálu autocampu
 4. platí přísný zákaz koupání psů v bazénu
 5. psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit

VII.

Pro míčové hry je vyhrazena zpevněná plocha a další plochy k těmto hrám upraveny. V jiných místech s ohledem na rekreanty se míčové hry nedoporučují. Při ukončení pobytu a odchodu ( odjezdu ) z ubytovacího zařízení se občan prokáže na vrátnici dokladem o zaplacení všech poplatků za poskytnuté služby a případně o vrácení zapůjčených předmětů. V den ukončení pobytu je nutné uvolnit ubytovací místo ve všech druzích ubytovacích zařízení nejpozději do 11,00 hod. V případě překročení stanovené doby pobytu může provozovatel účtovat poplatek za celý den. Při odjezdu před 7,00 hod. ranní je nutno toto předem ohlásit vedoucímu ubytovacího zařízení. Odjezd musí být bez zbytečného hluku. Ve všech případech je ubytovaný občan povinen při odchodu na vrátnici předložit ubytovací a parkovací  karty. 

VIII.

 • Na požádání je povinen uživatel ubytovacího zařízení při odjezdu z kempu umožnit pověřeným pracovníkům Autocampu Free Star Strachotín nahlédnout
 • do vlastního zařízení tj. přívěsu, maringotky, auta apod.
 • Stížnosti a případné návrhy na zlepšení služeb tohoto zařízení přijímá vedoucí Autocampu Free Star.
 • Z provozních  důvodů může dojít k případné změně čísla boxu, bungalovu nebo chatky.
 • V průběhu pobytu a užívání ostatních zařízení v areálu autocampu, jsou všichni návštěvníci povinni se řídit provozními řády, dbát příkazů a pokynů bezpečnostní služby a odpovědných pracovníků, kteří zabezpečují provoz tohoto zařízení.

 

Závěrečná ustanovení

Provozovatelem je společnost Free Star Services, spol. s r.o.. Narušování provozu a rušení klidného pobytu návštěvníků v Autocampu Free Star Strachotín, jehož náprava není řešena provozním a ubytovacím řádem, bude řešena písemným nařízením vedoucího kempu. Toto nařízení má charakter dodatku provozního řádu.

Ve Strachotíně 9.2.2011

Romana Richter – jednatel Free Star Services, spol. s r.o.